Incassokosten berekenen

Bereken gemakkelijk en snel welke incassokosten u mag berekenen

Hoeveel incassokosten mag u berekenen?

Wat is de WIK?

De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (vaak aangeduid als “Wet Incassokosten” of afgekort: WIK) is op 1 juli 2012 van kracht geworden.

De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Daarbij geldt een minimumbedrag (€ 40,00) en een maximumbedrag (€ 6.775,00) voor de vergoeding van incassokosten.

De WIK is verplicht bij consumentenvorderingen.

Veelgestelde vragen

  • 15% over over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
  • 10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
  • 5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  • 1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Eventueel te verhogen met BTW: zie volgende vraag

Of over de incassokosten ook nog BTW mag worden berekend, is afhankelijk van de vraag of u als schuldeiser zelf BTW-plichtig bent. Als dat wel zo is (en u dus zelf BTW kan terugvragen aan de fiscus) dan mag u geen BTW over de incassokosten berekenen.

Bent u als schuldeiser niet BTW-plichtig, dan is het bedrag aan BTW voor u een 'schadepost' omdat dit bedrag niet kan worden teruggevraagd bij de belastingdienst. AGIN Timmermans zal over de incassodienst u ook BTW in rekening brengen en om die reden wordt aan de schuldenaar dus een hoger bedrag in rekening gebracht.

Bij een consumentenvordering is dat niet geval. Er moet volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden: de zogenaamde '14-dagen brief'.

De schuldenaar krijgt 14 dagen de tijd (vanaf het moment van ontvangst) om alsnog te betalen zonder bijkomende incassokosten. In de 14-dagen brief moeten de gevolgen worden genoemd wanneer er niet wordt betaald. Ook moet het bedrag aan incassokosten dat daarna verschuldigd is worden vermeld.

De tekst in de kosteloze aanmaning moet voldoen aan een aantal eisen. Gebruik daarom de voorbeeld aanmaningen. U vindt ze hier.

Nee. Administratiekosten, informatiekosten en/of dossierkosten, mogen niet extra in rekening worden gebracht.

U kunt wel de wettelijke of contractuele rente over de hoofdsom in rekening brengen. U kunt geen rente in rekening brengen over de incassokosten.

Wettelijke rente:
Een schuldeiser mag rente in rekening brengen vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is. De debiteur is in verzuim nadat de termijn die in een aanmaning (6:82BW) is opgenomen verstreken is.

Contractuele rente:
Bij overeenkomst of algemene voorwaarden kan een ander rentepercentage, dan de wettelijke rente overeengekomen worden. Hou daarbij rekening dat de rechtspraak percentages van 12% per jaar of meer doorgaans als onredelijk aanmerkt, met als gevolg dat de gevorderde rente wordt afgewezen.

Dat is afhankelijk van een aantal zaken. In sommige gevallen is een kleine eenmanszaak aan te merken als consument en zult u de regels moeten volgen van de WIK.

Daarnaast kunnen partijen andere afspraken maken met elkaar. Als u hogere vergoedingen bedingt dan de WIK bestaat de kans dat u in een procedure zult moeten aantonen welke werkzaamheden zijn verricht om die hogere vergoeding te rechtvaardigen.

Nee, dat hoeft bij B2B niet. De 14-dagen brief is alleen nodig als de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Er is in beginsel geen verplichting om de brief aangetekend te versturen.

Let hierbij wel op dat de 14-dagen termijn gaat lopen vanaf het moment van ontvangst en dat de bewijslast voor dat moment bij de schuldeiser ligt.

Ja, je mag je aanmaningen digitaal versturen, ook de WIK-brief. De ontvanger moet wel hebben aangegeven dat hij of zij op een bepaald e-mailadres bereikbaar is. En het heeft de voorkeur te kiezen voor een eenduidige lijn van communicatie: dus of alles per post of alles per email.